mega_geschenk

Algemene Verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "3D Foto Benelux": 3D Foto Benelux;  "klant" de (potentiële) klant van zaken en/of diensten van 3D Foto Benelux; '”bevestiging”: de ontvangstbevestiging zoals omschreven in artikel 2 en 3.; "Algemene voorwaarden": deze koopvoorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 3D Foto Benelux.
Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en 3D Foto Benelux middels de procedure zoals deze is omschreven in deze Koopvoorwaarden, accepteert de klant uitdrukkelijk deze voorwaarden. 

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door 3D Foto Benelux worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 3D Foto Benelux worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door 3D Foto Benelux ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3D Foto Benelux heeft te allen tijde het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de 3D Foto Benelux website te wijzigen.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van 3D Foto Benelux zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten.
3D Foto Benelux behoudt zich het recht voor aanbiedingen en in te trekken. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

Een overeenkomst tussen 3D Foto Benelux en de klant komt tot stand nadat de klant:

 • een bestelling heeft geplaatst op de website van 3D Foto Benelux, middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van /3dlaserfoto.nl
 • het door de klant vervolgens op "bestelling definitief verzenden ' icoon klikken op de laatste pagina van het bestelproces op de website van //3dlaserfoto.nl
 • hierop van 3D Foto Benelux op het emailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat 3D Foto Benelux de bestelling heeft ontvangen van de klant (de ontvangstbevestiging), of - indien geen e-mailadres door de klant wordt opgegeven - de klant de telefonische orderbevestiging van 3D Foto Benelux heeft ontvangen   
  of:
 • een bestelling telefonisch heeft doorgegeven, waarbij deze door een medewerker(ster) wordt opgenomen en bevestigd

De overeenkomst bevat alle tussen de klant en 3D Foto Benelux gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en 3D Foto Benelux.

De administratie van 3D Foto Benelux geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan 3D Foto Benelux verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door 3D Foto Benelux verrichte leveringen.
3D Foto Benelux erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

 • een omschrijving van het product dat door de klant is gekocht en het aantal door de klant gekochte producten;
 • de prijs van het product;
 • klantgegevens als naam, woonadres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt, factuuradres (indien anders dan woonadres van de klant en/of afleveradres) en e-mailadres (indien beschikbaar) en telefoonnummer van de klant.
 • het referentienummer van de overeenkomst;
 • het e-mailadres, telefoonnummer en adres van 3D Foto Benelux, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief behandel- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Op alle bestellingen wordt - afhankelijk van de betaalmethode - een bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht:


Betaling kan geschieden met diverse betaalmethoden:

Betaalmethode: "Vooruitbetaling, of iDeal  8,30 Verzendkosten
Betaalmethode: " Rembours" :   13,50 Verzendkosten

Betaling op rekening is alleen mogelijk voor scholen en overheidsinstanties.

Alle facturen bij levering op rekening zullen door de klant worden betaald, zonder korting of compensatie binnen acht (8) dagen na factuurdatum voor zowel leveringen binnen en buiten Nederland, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant  vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is 3D Foto Benelux gerechtigd om de klant vanaf die dag een vertragingsrente van 3% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door 3D Foto Benelux, dan is de klant  een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten verschuldigd.
Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van 3D Foto Benelux.

Indien de klant ook na het versturen van de aanmaning niet, niet volledig of niet voor de in de aanmaning gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft 3D Foto Benelux het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant in rekening te brengen.
De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voorzover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.

Indien de klant met enige betaling in gebreke blijft, is 3D Foto Benelux gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering/leveringstermijnen en Reclamaties niet ontvangen bestelling

De door 3D Foto Benelux opgegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.  De klant heeft de bevoegdheid om zijn bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden als de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant niet redelijkerwijs kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft.

Eventueel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 werkdagen nadat 3D Foto Benelux het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de klant.

3D Foto Benelux behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan.

De klant is verantwoordelijk voor het tijdig melden van een niet ontvangen zending. De termijn die hiervoor geldt is maximaal 4 weken na de dag waarop geleverd is. Na deze periode is 3D Foto Benelux niet verplicht pakketnavraag te doen m.b.t. een zending of de zending te compenseren.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas op de klant over, indien de klant al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan 3D Foto Benelux verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

Artikel 6. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden.

3D Foto Benelux is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant in dien zij daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Omstandigheden zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet tijdig leveren door de leveranciers.


Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door 3D Foto Benelux geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

3D Foto Benelux garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak aan derden gebaseerd op de stelling dat met een door 3D Foto Benelux geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van derde.


Artikel 8. Risico

Het risico tijdens transport van het door de klant bestelde product is voor 3D Foto Benelux. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door 3D Foto Benelux kunnen worden uitgesloten.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

3D Foto Benelux is niet aansprakelijk voor enige schade geleden als gevolg van het gebruik van door 3D Foto Benelux geleverde producten en evenmin voor directe of indirecte door de afnemer geleden schade als gevolg van niet- of niet tijdige levering.

De klant  vrijwaart 3D Foto Benelux tegen alle eventuele aanspraken en/of rechten van derden met betrekking tot de door 3D Foto Benelux geleverde producten.

3D Foto Benelux is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen of vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enige ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en 3D Foto Benelux, dan wel tussen 3D Foto Benelux en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en 3D Foto Benelux.


Artikel 10. Afkoelingsperiode

Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) dagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met 3D Foto Benelux te ontbinden.
Dit is alleen mogelijk indien de sealing of het cellofaan van het product ongeopend, en het product ongebruikt is.

Indien de klant de overeenkomst met 3D Foto Benelux wil ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, fax of brief) aan 3D Foto Benelux te melden.
De klant dient het product - na overleg met 3D Foto Benelux - te versturen naar een door 3D Foto Benelux vastgesteld retouradres. 
De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

3D Foto Benelux heeft het recht om producten die door de klant zonder toestemming van 3D Foto Benelux, of ongefrankeerd verzonden producten te weigeren of de kosten hiervan in rekening te brengen aan de klant.

Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met 3D Foto Benelux heeft herroepen, zal 3D Foto Benelux deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat 3D Foto Benelux het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

3D Foto Benelux behoudt het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van 3D Foto Benelux of de leverancier van het product) is beschadigd.

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van 3D Foto Benelux schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal 3D Foto Benelux de klant hiervan schriftelijk (per fax, brief of e-mail) in kennis stellen. 3D Foto Benelux heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.


Artikel 11. Garanties

Op de door 3D Foto Benelux geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.
Beschadigingen door vallen of stoten vallen niet onder de garantie en worden niet hersteld.

Artikel 12. Persoonsgegevens

3D Foto Benelux zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend voor de uitvoering van de bestellingen worden gebruikt, en niet aan derden worden verstrekt.

Creditcardgegevens van de klant - zoals kaartnummer en vervaldatum - zullen door 3D Foto Benelux in geen enkel bestand worden opgeslagen, tenzij anders overeengekomen met de klant.


Artikel 13. Diversen

Indien de klant aan 3D Foto Benelux schriftelijk opgave doet van een adres, is 3D Foto Benelux gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan 3D Foto Benelux schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door 3D Foto Benelux gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat 3D Foto Benelux deze Koopvoorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met 3D Foto Benelux in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 3D Foto Benelux vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

3D Foto Benelux is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillenregeling

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Koopvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Deze koopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Roermond.